สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
 
นางกฤษณา สนเท่ห์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
นางเกษร จงงาม
หัวหน้างานบัญชี
นางนิลุบล บุญธรรม
หัวหน้างานสินเชื่อ
นางสาวประภาดา พงศ์ก้อนคำ
หัวหน้างานเงินฝาก
     
นางอรุณีย์ พวงอินทร์
ห้วหน้างานการเงิน
นายปัณณทัต เทียนทอง
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวกรรณิการ์ ทองไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
น.ส.ภคพร สมัครสมาน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางเรียมจิตต์ สายสังข์
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
ว่าที่ ร.ต.หญิงวาสนา จันทร์แจ่ม
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
นางสาวปานกมล มะโนชาติ
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
Untitled Document