สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด


แจ้งข้อมูลการร้องเรียนจากสมาชิกถึงคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ข้อมูลที่ร้องเรียนจะไม่นำมาเปิดเผยในกลุ่มทั่วไป แต่จะถูกนำส่งไปยังคณะกรรมการอำนวยการ และ สมาชิกผู้ส่งเองเท่านั้น จึงจะสามารถเห็นข้อมูลนี้ได
แจ้งข้อมูลการร้องเรียนจากสมาชิกถึงคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ข้อมูลที่ร้องเรียนจะไม่นำมาเปิดเผยในกลุ่มทั่วไป แต่จะถูกนำส่งไปยังคณะกรรมการอำนวยการ และ สมาชิกผู้ส่งเองเท่านั้น จึงจะสามารถเห็นข้อมูลนี้ได้

คลิกเข้ารหัสผ่าน


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
- ระเบียบ--ข้อบังคับสหกรณ์
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
Untitled Document