ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
ลำดับที่
รายละเอียด
วันที่
ประชุมแผนปฏิบัติการ ปีบัญชี 2563
วันที่ 10 พฤศจิการยน 2563
ณ โรงแรมวีโฮเทล จังหวัดอุบลราชธาน
10/11/2562
 
ประชุมกรรมการดำเนินการ ชุดที่33 ครั้งที่2/2563
24/10/2562
 
เรียนสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบ. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษจำกัด ได้ออกใบเสร็จรั
23/10/2562
 
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ประชุมเชิงวิชาการและแนะนำกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่พ
18/10/2562
 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
ตามที่สมาชิกได้ทำประกันชีวิตกับบริษัทไทยสมุทรเพื่อใช้กรมธรรม์ค้ำ
15/10/2562
 
ผ่านไปแล้วครับ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย
10/10/2562
 
          หน้า [ 1 | 2 ]             
www.sskcoop.com