ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
ลำดับที่
รายละเอียด
วันที่
เรียนแจ้งสมาชิกเพื่อทราบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในว
9/10/2562
 
แผนการจ่ายเงินปันผลสมาชิก ประจำปี 2562 สหกรณ์ได้กำหนดแผนการจ่ายเงินออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.ผ่านระบบเอ
9/10/2562
 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ที่เคารพทุกท่าน
ตามที่สหกรณ์ได้ขึ้นข้อมูลการหักเงินปันผล,เฉลี่ยคืนปี2562
30/9/2562
 
มติที่ประชุมกรรมการสหกรณ์ วันที่ 14/09/2562 ให้มีมติประชุมใหญ่ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 แต่เพื่อความถู
20/9/2562
 
ประมวลภาพเลือกตั้งกรรมการ ชุดที่33
20/9/2562
 
20/9/2562
 
          หน้า [ 1 | 2 ]             
www.sskcoop.com