ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
 
รายละเอียด
วันที่
วันที่22 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ โดยปีนี้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามโซน6 สีเขียว ร่วมแข่งกับสหกรณ์อื่
23/12/2562
     
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ในเขตศรีสะเกษ ร่วมแจ่งขันกีฬาสหกรณ์ประจำปี 2562 โดยปีนี้จัดขึ้นที่ อ.กันทรารมย์ โดยมีสหกรณ์ภาคการเกษตรกันทรารมย์เป็นเจ้าภาพ
22/12/2562
     
ประกาศหยุดจ่ายเงินกู้ชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-7มกราคม 2563 เนื่องด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด มีนโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง และขยายอัตราวงเงินกู้เพิ่ม ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงร
16/12/2562
     
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 โดยมอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท
13/12/2562
     
สนับสนุนกีฬาสาธารณสุขประจำปี 2562
13/12/2562
     
ประชุมกรรมการดำเนินการ ชุดที่33 ครั้งที่4/2562
เนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินการประจำเดือน และนำร่างระเบียบสหกรณ์ที่แก้ไข นำเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการ
- เกี่ยวกับการกู้เงิน
- เกี่ยวกั
12/12/2562
     
ประชุมกรรมการอำนวยการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีวาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียงสหกรณ์ทั้งฉบับ เพื่อให้อ่านง่าย และเข้าใจง่าย โดยมีสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย
9/12/2562
     
สหกรณ์ได้นำเงินใหม่เข้าระบบสหกรณ์ ตาม "โควตาจังหวัดศรีสะเกษ หนังสือ สลค. ที่ ว.347/2559 "
บัญชีรายละเอียดการแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแ
6/12/2562
     
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ยกร่างระเบียงสหกรณ์
รายละเอียดแจ้งให้ทราบอีกที
6/12/2562
     
เนื่องด้่วยทางกองทุนล้านที่ 2 (กสธท) มีหนังสือส่งถึงสหกรณ์ให้ทางสกรณ์ในฐานะศูนย์ประสานงานกองทุน เรียกเก็บเบี้ยคงสภาพประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 4150 บาทนั้น จากการที่ ทางสหกรณ์ได้หักเงินปันผลสมาชิกไว้แ
25/11/2562
     
25/11/2562
     
25/11/2562
     
ประชุมสมาคมข้าราชการบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข สาขาจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
22/11/2562
     
ได้รับหนังสือจากสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่องให้ทราบเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเลิศ ผ่านกระบวนการตามหลักธรรมาภิบาล 9 ข้อ ที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหน
20/11/2562
     
ประชุมแผนปฏิบัติการ ปีบัญชี 2563
วันที่ 10 พฤศจิการยน 2563
ณ โรงแรมวีโฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยเนื้อหาที่ประชุมเป็นการประชุมเพื่อดูข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับการปรับลด ดอกเบี้ยเงินกู
10/11/2562
     
ประชุมกรรมการดำเนินการ ชุดที่33 ครั้งที่2/2563
24/10/2562
     
เรียนสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบ. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษจำกัด ได้ออกใบเสร็จรับเงิน ของสมาคม,กองทุนและบริษัทประกันชีวิต ที่ถูกหักจากเงินปันผลเฉลี่ยคืนปี2562 เพื่อจัดส่งให้แก่สมาช
23/10/2562
     
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ประชุมเชิงวิชาการและแนะนำกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง เป็นวิทยากรพูดเรื่อง พรบ.สหกรณ์สหกรณ์ และท่านดาบชัย โพธิ์สุวรรณ พูดความเป็
18/10/2562
     
เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
ตามที่สมาชิกได้ทำประกันชีวิตกับบริษัทไทยสมุทรเพื่อใช้กรมธรรม์ค้ำประกันเงินกู้นั้น
หากท่านใดประสงค์จะขอยกเลิกการทำประกันดังกล่าว โปรดยื่นคำร้องเพื่อตรวจสอบหล
15/10/2562
     
ผ่านไปแล้วครับ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้เชิญส
10/10/2562
     
          หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]             
www.sskcoop.com