ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
 
รายละเอียด
วันที่
ได้รับหนังสือจากสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่องให้ทราบเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเลิศ ผ่านกระบวนการตามหลักธรรมาภิบาล 9 ข้อ ที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหน
20/11/2562
     
ประชุมแผนปฏิบัติการ ปีบัญชี 2563
วันที่ 10 พฤศจิการยน 2563
ณ โรงแรมวีโฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยเนื้อหาที่ประชุมเป็นการประชุมเพื่อดูข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับการปรับลด ดอกเบี้ยเงินกู
10/11/2562
     
ประชุมกรรมการดำเนินการ ชุดที่33 ครั้งที่2/2563
24/10/2562
     
เรียนสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบ. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษจำกัด ได้ออกใบเสร็จรับเงิน ของสมาคม,กองทุนและบริษัทประกันชีวิต ที่ถูกหักจากเงินปันผลเฉลี่ยคืนปี2562 เพื่อจัดส่งให้แก่สมาช
23/10/2562
     
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ประชุมเชิงวิชาการและแนะนำกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง เป็นวิทยากรพูดเรื่อง พรบ.สหกรณ์สหกรณ์ และท่านดาบชัย โพธิ์สุวรรณ พูดความเป็
18/10/2562
     
เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
ตามที่สมาชิกได้ทำประกันชีวิตกับบริษัทไทยสมุทรเพื่อใช้กรมธรรม์ค้ำประกันเงินกู้นั้น
หากท่านใดประสงค์จะขอยกเลิกการทำประกันดังกล่าว โปรดยื่นคำร้องเพื่อตรวจสอบหล
15/10/2562
     
ผ่านไปแล้วครับ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้เชิญส
10/10/2562
     
เรียนแจ้งสมาชิกเพื่อทราบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่10 ตุลาคม 2562 ในวันดังกล่าว สหกรณ์ของดให้บริการสินเชื่อ(สามัญ และ ฉุกเฉิน) และการรับสมัครสมาชิ
9/10/2562
     
แผนการจ่ายเงินปันผลสมาชิก ประจำปี 2562 สหกรณ์ได้กำหนดแผนการจ่ายเงินออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.ผ่านระบบเอทีเอ็มที่สมาชิกถือบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์(ธนชาต) สามารถทำรายการถอนเงินได้ทุกตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคาร และ 2
9/10/2562
     
เรียน สมาชิกสหกรณ์ที่เคารพทุกท่าน
ตามที่สหกรณ์ได้ขึ้นข้อมูลการหักเงินปันผล,เฉลี่ยคืนปี2562 เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบการหักเงินเพื่อนำส่งสมาคม,กองทุนและเบี้ยประกันชีวิตตั้งแต่15 กย - 27 กย 62
30/9/2562
     
มติที่ประชุมกรรมการสหกรณ์ วันที่ 14/09/2562 ให้มีมติประชุมใหญ่ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 แต่เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องรอผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองผลการดำเนินการ
20/9/2562
     
ประมวลภาพเลือกตั้งกรรมการ ชุดที่33
20/9/2562
     
20/9/2562
     
          หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]             
www.sskcoop.com