สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

- ถ้าต้องเสียค่าธรรมเนียมถอนเงินตัวเอง ทั้งที่เป็นลูกค้า ก็จะถามว่าทำไม
- ทำไมไม่โอนเข้าบัญชีเงินเดือนจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
- ทำไมต้องไปเปิดหลายบัญชี
- ทำไมสมาชิกไม่มีสิทธิเลือกเปิดบัญชีของตัวเอง ทำไมบอกว่าต้องเป็นเล่มสีแดง
- ทำไมเวลาสมาชิกไปรับบริการถ้าจะเปลี่ยนระบบ ทำไม่ถามหรือประชาสัมพันธ์สมาชิกความแตกต่างระหว่างเล่มสีฟ้า และเล่มสีแดง
- ทำไม่ไม่ทดลอง ทดสอบ หรือเตรียมการระบบการปันผลแบบใหม่ ก่อนบริการสมาชิก รวมทั้งระบบสำรองกรณีเกิดความผิดพลาดของระบบแรก
- ทำไมสมาชิกมาถอนเงินเป็นร้อยแต่มีบัตรคิวห้าสิบใบ

เพื่อการพัฒนา

จากคุณ หมายเลข 001679 เมื่อวันที่ 19/10/2560 15:26:05 182.93.217.98  


ผมนายปัณณทัต เทียนทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ขอตอบคำถามสมาชิกครับ จากสมาชิกถามมาดังกล่าว ผมจะตอบโดยภาพรวมอาจจะไม่เรียงข้อนะครับ

คำถามจากสมาชิก
- ถ้าต้องเสียค่าธรรมเนียมถอนเงินตัวเอง ทั้งที่เป็นลูกค้า ก็จะถามว่าทำไม
- ทำไมไม่โอนเข้าบัญชีเงินเดือนจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
- ทำไมต้องไปเปิดหลายบัญชี
- ทำไมสมาชิกไม่มีสิทธิเลือกเปิดบัญชีของตัวเอง ทำไมบอกว่าต้องเป็นเล่มสีแดง
- ทำไมเวลาสมาชิกไปรับบริการถ้าจะเปลี่ยนระบบ ทำไม่ถามหรือประชาสัมพันธ์สมาชิกความแตกต่างระหว่างเล่มสีฟ้า และเล่มสีแดง
- ทำไม่ไม่ทดลอง ทดสอบ หรือเตรียมการระบบการปันผลแบบใหม่ ก่อนบริการสมาชิก รวมทั้งระบบสำรองกรณีเกิดความผิดพลาดของระบบแรก
- ทำไมสมาชิกมาถอนเงินเป็นร้อยแต่มีบัตรคิวห้าสิบใบ

ขอตอบดังนี้

1.ที่สหกรณ์ให้สมาชิกเปิดบัญชี เนื่องจากสหกรณ์มองว่า จะทำให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการในการรับบริการของสมาชิก ในเรื่องของการจ่ายเงินกู้ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินอื่นๆ ที่สหกรณ์ได้จ่ายให้สมาชิกและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม และเป็นการเพิ่มรายได้แก่สมาชิกทางอ้อม ซึ่งสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากให้แก่สมาชิกในอัตราดอกเบี้ย 3.75(เล่มแดง) 4(เล่มฟ้า) ซึ่งมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่สมาชิกจะได้รับจากสถาบันการเงิน

2.ในกรณีสมาชิกเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินผ่านระบบเอทีเอ็ม สหกรณ์มองว่า เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการต้องเข้ามาทำธุรกรรมการเงินกับทางสหกรณ์ และโดยภาพรวมค่าธรรมเนียมที่สมาชิกจ่ายในการถิอนเงินแต่ละครั้ง จะน้อยกว่าดอกเบี้ยที่สหกรณ์จ่ายคืนให้สมาชิกในบัญชีเงินฝากในแต่ละเดือนโดยเฉลี่ย

3.เรื่องบัตรคิว โดยปกติสมาชิกจะมาใช้บริการสหกรณ์วันละ 30-50 ราย แต่เนื่องจากในช่วงที่มีการประชุมใหญ่มีสมาชิกเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการโอนเงินปันผลเฉลี่ยคืนเข้าสู่บัญชีเงินฝากสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ได้ปรับระบบบัตรคิวเพิ่มในช่วงเวลาดังกล่าว และจะพยายามพัฒนาระบบการให้บริการเป็นแบบกดบัตรคิวในอนาคต ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวสหกรณ์ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่าน แต่คณะกรรมการสหกรณ์ขอยืนยันว่าสิ่วที่ได้ดำเนินการนั้นเพื่อผลประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิกอย่างแท้จริง การโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกของสหกรณ์ทำให้สหกรณ์ลดค่าใช้จ่าย จากอัตราดอกเบี้ยที่ต้องไปกู้จากสถาบันการเงินลงเป็นอย่างมาก(มีเงินที่ค้างในบัญชีสมาชิกที่ค้างในระบบสหกรณ์ถึง 61ล้านบาท จากเดิมที่สหกรณ์ต้่องรับภาระดอกเบี้ยเงินที่ต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินเต็มจำนวนของเงินที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก และสหกรณ์ขอน้อมรับข้อคิดเห็นของมวลสมาชิก เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริการแก่สมาชิกให้ได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นในโอกาสต่อไป

4.ในการประชาสัมพันธ์สหกรณ์พบสมาชิก ในช่วงวันที่ 1 -9 สิงหาคม 2560 โดยได้ออกไปพบสมาชิกในเขตต่างๆ สหกรณ์ได้ชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่างบัญชีเล่มแดง กับ เล่มฟ้า ให้กับสมาชิกได้รับทราบ และต้องขออภัยในการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงสมาชิกทุกท่านได้

5.กรณีสมาชิกต้องเปิดเล่มแดง เพราะในอนาคตข้างหน้า สามารถเชื่อมโยงไปสู่ระบบจ่ายตรงได้ เนื่องจากบัญชีออมทรัพย์เล่มแดง เป็นบัญชีที่ไม่มีเงื่อนไขการถอน ซึ่งต่างจากบัญชีเล่มสีฟ้า ที่มีเงื่อนไขการถอนเงิน ทำให้ไม่สามารถผูกกับระบบเอทีเอ็มในอนาคตได้


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 19/10/2560 22:03:50180.183.198.250


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
Line@ สหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
Untitled Document