สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

เรียน แจ้งระบบ ATM ขัดข้อง และแนวทางการเบิกถอนเงินสหกรณ์

เรื่อง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ได้เปิดบริการให้สมาชิกเบิกถอนเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์(เล่มแดง) ผ่านระบบATM ปัจจุบันหน่วยงานผู้ให้บริการระบบบัตรATM ของสหกรณ์มีการ ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อข้อมูลการให้บริการของสมาชิกทำให้สมาชิกไม่สามารถเบิกถอนเงินฝากดังกล่าว ผ่านระบบATMได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิกในการเบิกถอนเงิน สหกรณ์ขอเรียน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติดังนี้
๑. กรณีสมาชิกยื่นกู้เงิน(สามัญ,ฉุกเฉิน,พิเศษ) ให้สมาชิกบันทึกแสดงความจำนงในการให้ สหกรณ์โอนเงินคงเหลือหลังรายการหักแล้วดังนี้
๑.๑ บัญชีออมทรัพย์สหกรณ์เลขที่...................................จำนวนเงิน.................บาท
๑.๒ บัญชีธนาคาร.........................เลขที่..........................จำนวนเงิน.................บาท เมื่อสมาชิกได้รับเงินจากสหกรณ์แล้ว สหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่สมาชิกแจ้ง

ความจำนงไว้๒. กรณีสมาชิกมีความประสงค์จะถอนเงินฝากออมทรัพย์(เล่มแดง) และต้องการให้สหกรณ์

โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคาร ให้สมาชิกดำเนินการดังนี้
๒.๑ ให้สมาชิกเขียนใบถอนเงินฝากตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ พร้อมหมายเลข โทรศัพท์เจ้าของบัญชี(สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบยืนยันเจ้าของบัญชีทางโทรศัพท์)
๒.๒ ให้สมาชิกแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.๓ ให้สมาชิกแนบสำเนาใบหน้าสมุดธนาคารที่สมาชิกประสงค์ให้สหกรณ์โอนเงินฝาก เข้าบัญชี โดยสหกรณ์จะรับเอกสารจากสมาชิก ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แล้วสหกรณ์จะดำเนินการ โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเดียวกัน
๓. กรณีสมาชิกจะมาทำธุรกรรมที่สำนักงานสหกรณ์ สหกรณ์ยังให้บริการสมาชิกตาม

กำหนดการปกติ
จึงเรียนแนวปฏิบัติมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในหน่วยงานท่านได้รับทราบ

หากมีการเปลี่ยนแปลงสหกรณ์จะรีบดำเนินการแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ขอแสดงความนับถือ


(นายปัญญา พละศักดิ์)
ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จากัด

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 6/6/2561 12:13:24 180.183.198.111  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
Line@ สหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
Untitled Document