สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

คุณสมบัติสมาชิก ผู้ที่สมัครกองทุนสวัสดิการสมาชิกสกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. เป็นสมาชิกสามัญ หรือ
2. เป็นสมาชิกสมทบ
3. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ณ วันสมัครไม่มีประวัติการรักษาโรค 5 โรค
(5.1) โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ
(5.2) โรคหัวใจ
(5.3) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(5.4) โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
(5.5) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
6. มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
7. ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
8. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องนำเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าที่ของรัฐ หรือ
(2) ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่านั้น โดยแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐออกให้
(3) เอกสารอื่น ๆ ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนด
9. เงินค่าสมัครแรกเข้า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
10. เงินค่าเบี้ยประกันชีวิต ตามประกาศของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่คณะกรรมการกำหนด
11. ระยะเวลาคุ้มครอง 180 วันจากวันที่รับเข้าเป็นสมาชิก

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/7/2561 15:45:58 183.89.82.149  
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/7/2561 16:50:58183.89.82.149
จากคุณ นายศรชัย  ผาสุข เมื่อวันที่ 9/10/2561 18:01:2361.19.213.222


7002ค่าประกันกรุงเทพ ปีละเท่าไหร่คะ
จากคุณ นางวิภา  ราชภักดี เมื่อวันที่ 10/10/2561 17:21:36124.121.208.96


น่าจะสองปี ครับ อันนี้รบกวนสอบถามที่เจ้าหน้าที่โดยตรงครับ 045613992 ต่อ 17 จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับ
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 11/10/2561 12:34:23180.183.197.214


สามี ได้ไหมค่ะ
จากคุณ นางณัฐชยาธารี  เกษีวามนตรี เมื่อวันที่ 14/11/2561 10:31:18159.192.199.132


ดิฉันได้สมัคร ล้านที่3 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 พร้อมสมัครให้ลูกชาย นายอภิวัฒน์ ทิมพิทักษ์ ในล้านที่2 วันนั้นพนักงาน(น้องอั้ว)บอกว่าวันนี้ยุ่งเดี๋ยวจะออกใบเสร็จให้วันหลัง หลังจากนั้นมาจนมาได้รับใบเสร็จล้านที่1และล้านที้2ตามรอบปีแต่ไม่ได้ใบเสร็จในล้านที่3 และใบเสร็จล้านที่2ของลูกชายเลย ค่ะ
จากคุณ นางอุทัง  ทิมพิทักษ์ เมื่อวันที่ 4/4/2562 17:42:46182.232.43.57


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
- ระเบียบ--ข้อบังคับสหกรณ์
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
Untitled Document