สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

ชี้แจงกรณีสมาชิกขอคืนเบี้ยประกันชีวิตที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ตามที่สหกรณ์ได้หักเงินปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิกปีบัญชี 2564 ( 15 ตุลาคม 2564 ) เพื่อชำระเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิต ที่สมาชิกได้นำมาค้ำประกันเงินกู้ ( ฉุกเฉิน,สามัญ และพิเศษ) ตามวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันชีวิต และมีสมาชิกบางส่วนได้ยื่นคำร้องขอรับคืนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวและจะนำมาชำระเองเมื่อครบกำหนดชำระ นั้น
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการดังกล่าวเมื่อวันที่ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีความเห็นว่าหากคืนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่สมาชิก เกรงว่าจะไปกระทบต่อหลักประกันเงินกู้ของสมาชิกในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันเงินกู้ และความมั่นคงของสมาชิก จึงมีมติไม่คืนเงินเบี้ยประกัน แต่ให้สหกรณ์เปิดบัญชีออมทรัพย์ “เงินรอจ่ายประกันชีวิต” เพื่อนำเงินที่หักใว้เข้าบัญชีดังกล่าว เมื่อครบกำหนดชำระให้ขออนุมัตินำเงินดังกล่าวไปชำระเบี้ยประกันชีวิตให้แก่สมาชิก ส่วนดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากให้จ่ายคืนให้แก่สมาชิกเป็นรายบุคคล (โดยให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์) ตามจำนวนเงินและระยะเวลาของการฝากใว้กับสหกรณ์
ในส่วนเงินปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิกปีบัญชี 2564 ( 15 ตุลาคม 2564 ) ที่สหกรณ์หักไว้เพื่อชำระเงินคงสภาพสมาชิก สมาคมฯ กองทุนฯต่างๆ ให้สหกรณ์ดำเนินการประสานงานเพื่อชำระเงินให้แก่สมาชิกให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2564
จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 29/10/2564 14:30:26 124.121.5.69  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
   
     
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม