สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

เรียนถามท่านประธานทำไหมการกู้สหกรณ์ยุ่งยากกว่าเดิม ไม่ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกรู้ เอกสารเซนต์แล้วเซนต์อีก ส่งกู้ตั้งแต่ต้นเดิอนก.พ 58 แล้วยังไม่ได้เงิน คำตอบคือเอกสารคุณผ่านการพิจารณาแล้ว รอประกันตอบรับ มันนานมากแล้วนะคะ...เงินทีได้ก็ไม่ได้มากมายอะไร เช่น คนส่งกู้ ครบ 6 เดือน ยื่นกู้ไปเงินส่วนต่างที่เขาได้ บางคนไม่ถึงแสน แต่ต้องรอประกันตอบรับไม่ทราบว่าจะรอนานแคไหน แต่ก่อนทำไหมไม่มีปํญหา เพราะสมาชิกทุกคนก็มีประกันยุแล้ว ทำทุกปี คับข้องใจมาก..
จากคุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เมื่อวันที่ 28/2/2558 10:12:50 61.19.213.222  


เรียนสมาชิกที่เคารพ
    การกู้เงินจากสหกรณ์และสถาบันการเงินทุกแห่งในช่วงนี้จะมีความยุ่งยากมากซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ดังนี้
   ๑. การปรับการจ่ายเงินเดือนมาเป็นระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง
   ๒. การแก้ไขกฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วย การค้ำประกัน และการจำนอง ซึ่งจะกระทบกับสหกรณ์มาก ดังนั้นสหกรณ์มีความจำเป็นต้องปรับแบบเงินกู้และแก้ไขระเบียบเงินกู้เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายดังกล่าว
   ๓. ในสภาพปัจจุบัน ขั้นตอนการดำเนินงานของสหกรณ์จะถูกควบคุมจากหน่ายงานภาครัฐมากขึ้นอันมีสาเหตุจากปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
   ๔.การทำประกันชีวิตที่มันล่าช้ามีหลายกรณีครับ คือ
           ๔.๑ กรณีที่สมาชิกกู้เงินเพิ่มจากวงเงินเดิมกรมธรรม์จะรับรองวงเงินเก่าแต่วงเงินที่เพิ่มจะต้องรอคอย
           ๔.๒  ปัจจุบัน สหกรณ์ได้เปลี่ยนบริษัทประกันภัย ทำให้การนับระยะเวลาต่อเนื่องไม่ได้ตามที่เคยเป็น แต่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทประกันภัยครับ
           แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการประกัน
            ๑. กรณีที่สมาชิกมีประกันชีวิตของสมาชิกอยู่ก่อนแล้วให้สมาชิกไปบันทึกผู้รับผลประโยชน์จากเดิมให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัดเป็นลำดับแรกแล้วนำกรมธรรม์มาค้ำประกันเงินกู้
            ๒. ก่อนกู้หนึ่งเดือน ให้สมาชิกมากรอกแบบประกันชีวิตให้แก่สหกรณ์เพื่อที่จะให้สหกรณ์ส่งข้อมูลให้บริษัทประกันตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อครบเดือนสมาชิกสามารถกู้เงินได้ตามปกติ
            ๓. กรณีที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิก สมาคมฯ ชสอ. ก่อนกู้ ๓ เดือนต้องมาเขียนใบสมัครสมาชิกครับ จะได้ไม่ต้องรอเวลารับเงิน
         สุดท้าย สหกรณ์ยังหวังว่าสมาชิกคงยอมรับได้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ หวังว่าในอนาคตการบริการสมาชิกคงได้รับความสะดวกมากขึ้นนะครับ
จากคุณ นายบัวทอง เอกศิริ ผช.เลขานุการ เมื่อวันที่ 2/3/2558 11:25:10110.77.207.193


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม