สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

  • จากการอ่านกระทู้หรือฟังสมาชิกสหกรณ์ เกี่ยวกับเรื่องการหักเงินประกันชีวิตของสมาชิกที่หักไม่ได้ แล้วสหกรณ์ก็คิดยอดประกันเป็นเงินต้น ซึ่งมันค่อนข้างไม่ยุติธรรมกับสมาชิก น่าจะแจ้งเป็นรายบุคคลหรือติดต่อตัวแทนสามาชิกในแต่ละหน่วย  แล้วให้นำส่ง เพราะการคิดเป็นเงินต้นทำให้ผู้กู้ต้องรับภาระจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เช่น ยอดประกัน 5000 บาท หนี้ 2000000 ต้องหักหนี้ 360งวด จึงหมด และเงิน 5000 บาท ก้อต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 6.75
    บาท/ปี สรุปแล้วต้องเสียดอกเบี้ยปีละ 375 บาทต่อปี ใช้หนี้ 30 ปี คิดเป็นเงิน 11250 บาท มากกว่าเงินประกันอีก

จากคุณ สมาชิกที่น่ารัก เมื่อวันที่ 16/3/2558 11:56:45 101.51.59.86  


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ในประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินสมาชิก ข้อ 2 วรรคท้าย กำหนดว่า " สมาชิกที่ทำประกันชีวิตครบ 1 ปี หากไม่ดำเนินการต่อกรมธรรม์ในปีถัดไป สหกรณ์ฯจะเพิ่มวงเงินกู้เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตของปีนั้นๆ " ตรงนี้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มีมติ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิก โดยให้มีเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการทำประกันชีวิต มีงวดชำระ 12 งวดเดือน ครับ ตอนนี้ได้ส่งระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ ครับ

และในข้อบังคับ สหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็น ธรรมนูญของสหกรณ์ ซึ่งกำหนดโดยที่ประชุมใหญ่ ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมหลักประกัน ดังกำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 15

"ข้อ 15 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระเป็นงวดรายเดือนจนครบจำนวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนงวดสำหรับเงินกู้ประเภทนั้นๆ "


ต้องเรียนสมาชิกครับว่า ทั้งข้อบังคับ ทั้งระเบียบ ได้มีกำหนดไว้สหกรณ์สามารถดำเนินการได้ครับ ในครั้งต่อไป เจ้าหน้าที่ จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าครับ ครั้งนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยครับจากคุณ ชัชวาล ศรีเมือง เมื่อวันที่ 16/3/2558 21:09:0758.10.139.158


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม