สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

การทำงานของกรรมการในการให้กู้ยืมเงินมีความล่าช้ามากขอให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย
จากคุณ k เมื่อวันที่ 17/3/2558 12:04:36 101.51.37.104  


ครับ ขอเรียนอย่างนี้ครับ ในการพิจารณาเงินกู้ของสมาชิกนั้น คณะกรรมการดำเนินการ ได้มอบอำนาจในการพิจารณา ให้กับ คณะกรรมการเงินกู้ ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 83,84 และคณะกรรมการเงินกู้ ก็ได้พิจารณาตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และตามประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ อย่างเคร่งครัด โดยหลักแล้ว ถ้ากฏหมาย /ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ กำหนดไว้อย่างไร คณะกรรมการต้องดำเนินการตามนั้นครับ หากไม่ได้เขียนไว้ จะทำไม่ได้ และทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ก็ทำเพื่อสมาชิกและความมั่นคงของระบบสหกรณ์ ที่ผ่านมานั้น ความล่าช้าเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ
1.จากประกาศหลักเกณฑ์ที่เขียนไว้อย่างนั้น เช่น กำหนดว่า "วงเงินกู้ตั้งแต่ 2,300,001–2,400,000 บาท จะต้องมีหลักประกันเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 1,800,000 บาท และจำนวนมูลค่าหุ้นถือครองอยู่ไม่น้อยกว่า 390,000.-บาท" ซึงคณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณา เป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ไม่ได้ หากกระทำนอกเหนือจากที่กำหนด จะถือว่า คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการขัดกับระเบียบ ซึ่งหากมีความเสียหายเกิดขึ้น คณะกรรมการจะต้องรับผิดเฉพาะตัว ซึ่งในประเด็นนี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 คณะกรรมการดำเนินการ ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ เช่น "วงเงินกู้ตั้งแต่ 2,300,001–2,400,000 บาท จะต้องทำประกันชีวิตหรือมีหลักประกันชีวิตอื่นรวมกันไม่น้อยกว่า 1,800,000 บาท และจำนวนมูลค่าหุ้นถือครองอยู่ไม่น้อยกว่า 390,000.-บาท" ครับ ซึ่งต่อไปไม่ต้องรอให้ประกันมีผลแล้วครับ
2.ในระเบียบ ฯ ว่าด้วยการให้กู้ ข้อ 7 กำหนดว่า "สมาชิกที่ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย โดยได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกจากทั้ง 2 สมาคมแล้วเว้นแต่สมาชิกรายนั้น ๆ ขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของทั้ง 2 สมาคม
กรณีสมาคมยังมิได้ให้การรับรองการเป็นสมาชิก ให้สมาชิกรายนั้นๆ ยื่นขอกู้ได้แต่ต้องมีหลักประกันตามที่สหกรณ์กำหนด"
ซึ่งในประเด็นนี้ กำหนดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต ซึ่งมีความเสียหายที่เกิดกับผู้ค้ำประกัน ที่ต้องชำระหนี้เงินกู้แทนผู้กู้มาแล้วหลายราย และทางสมาคม ทั้ง 2 สมาคม มีระเบียบและระยะเวลารับเป็นสมาชิกแตกต่างกัน ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกได้สมัคร กับ สสธท. และ สมาคม ฌกส.สหกรณ์ฯ ล่วงหน้าตามห้วงเวลาที่ สมาคมรับสมัคร ครับ ซึ่งในวรรค 2 ที่กำหนดว่า "กรณีสมาคมยังมิได้ให้การรับรองการเป็นสมาชิก ให้สมาชิกรายนั้นๆ ยื่นขอกู้ได้แต่ต้องมีหลักประกันตามที่สหกรณ์กำหนด" ในประเด็นนี้ คณะกรรมการชุดที่ 27 ได้มีมติ ว่าในขณะที่ 2 สมาคมยังไม่รับเป็นสมาชิก ให้ผู้กู้ นำกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลแล้ว มาสลักหลัง เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เป็นสหกรณ์ ได้ครับ ภายหลังที่สมาคม รับเป็นสมาชิกแล้ว ก็สามารถนำกรมธรรม์นั้น กลับคืนไปครับ
3.แหล่งเงินกู้ รอบปีที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีบัญชี จากกรณีปัญหา สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ส่งผลให้ สหกรณ์หาแหล่งเงิน ยากมาก ส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่อง แต่ในปัจจุบัน ปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลาย สหกรณ์ได้รับการอนุมัติวงเงินกู้จากหลายสถาบันครับ แต่สหกรณ์จะต้องคำนึงถึงต้นทุนด้วย เช่น กู้มาแล้วนำไปปิดหนี้จากสถาบันการเงินที่ดอกเบี้ยสูงกว่า โดยทำไปควบคู่กัน ระหว่างนำไปใช้หนี้สถาบันการเงิน กับปล่อยกู้ให้สมาชิกครับ

โดยสรุปครับ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม เป็นต้นมา สมาชิกที่ส่งคำขอกู้เงินไว้ และคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติแล้ว จะได้รับการทยอยโอนเงินเข้าบัญชี ครับ ก็ขอให้สมาชิกที่ได้รับเงินกู้ ได้วางแผนใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับ
จากคุณ ชัชวาล ศรีเมือง เลขานุการ เมื่อวันที่ 17/3/2558 20:18:2258.10.139.158


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม