สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

สืบเนื่องจากการทำงานของคณะกรรมการที่ผ่านมามีการประกันระยะเวลาที่ชัดเจนในการทำงาน
แต่ทำไมคณะกรรมการชุดปัจจุบันไม่สามารถทำได้

จากคุณ สมาชิก เมื่อวันที่ 17/3/2558 12:23:04 101.51.37.104  


ครับ กระทู้นี่น่าจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่ได้รับเงินกู้ คณะกรรมการชุดที่ผ่านๆมา คณะกรรมการเงินกู้ได้ให้ ฝ่ายจัดการ ได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับผู้กู้ไปก่อน จนมีคำกล่าวกันว่า ส่งวันจันทร์ ได้รับเงินวันพุธ แต่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมใหญ่ได้มีความเห็นให้คณะกรรมการเคร่งครัดในการดำเนินการตามระเบียบ และในปีบัญชีปัจจุบัน คณะกรรมการเงินกู้ ไม่ได้มอบให้ฝ่ายจัดการ พิจารณาอนุมัติเงินกู้ไปก่อนเช่นที่ผ่านมา คณะกรรมการเงินกู้ขอตรวจสอบหลักฐานเอกสารให้ครบถ้วนก่อน จึงจะอนุมัติ ครับ อาจจะล่าช้าบ้าง แต่สาเหตุที่ช้า มีหลายปัจจัยครับ ดังที่ได้เรียนในกระทู้ก่อนหน้านี้ครับ

ขอเรียนเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการดำเนินการ มีทั้งหมด 15 ท่าน แบ่งหน้าที่กันทำครับ เป็นคณะกรรมการอำนวยการ,คณะกรรมการเงินกู้,คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยแต่ละคณะมีอำนาจหน้าที่แตกต่างกัน และในการประชุมแต่ละตณะ ใช้มติเสียงข้างมากครับ แต่ไม่ว่าแต่ละท่านจะมีความเห็นตรงกันบ้าง แย้งกันบ้าง แต่ทุกท่านปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติที่ประชุม รวมทั้งคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ครับ ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ ครับ
จากคุณ ชัชวาล ศรีเมือง เลขานุการ เมื่อวันที่ 17/3/2558 20:42:3058.10.139.158


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม