สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
เรื่องการรับสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๙
-------------------------
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด จะดำเนินการรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๙ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ ๖๕ และ ๖๖ และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.๒๕๕๒ ดังนี้
๑. รับสมัครสรรหากรรมการดำเนินการ จำนวน ๗ คน
โดยให้สมาชิกทุกหน่วยในแต่ละเขต ดำเนินการสรรหาโดยวิธีลับเท่ากับจำนวนที่ได้รับการสรรหาในเขตนั้น ๆ จำนวนกรรมการที่จะต้องสรรหาจำนวน ๗ คน จาก ๔ เขต ดังนี้
เขตที่ ๑ ประกอบด้วยหน่วย สสจ.ศรีสะเกษ,สสอ.เมือง,สสอ.ยางชุมน้อย,รพ.ยางชุมน้อย,สสอ.พยุห์รพ.พยุห์,สสอ.กันทรารมย์ รพ.กันทรารมย์,สสอ.น้ำเกลี้ยง,รพ.น้ำเกลี้ยง,สสอ.โนนคูณ,รพ.โนนคูณ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์,สมาชิกส่วนกลาง, ข้าราชการบำนาญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ ๑ และหน่วยอื่นใดที่เพิ่มขึ้นหรือแยกตัวจากพื้นที่ดังกล่าว ให้สรรหาบุคคลได้ไม่เกิน ๒ คน
เขตที่ ๒ ประกอบด้วยหน่วย สสอ.ราษีไศล, รพ.ราษีไศล, สสอ.ศิลาลาด, สสอ.บึงบูรพ์, รพ.บึงบูรพ์,สสอ.อุทุมพรพิสัย, รพ.อุทุมพรพิสัย, สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ, รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ, สสอ.เมืองจันทร์, รพ.เมืองจันทร์, สสอ.ห้วยทับทัน,รพ.ห้วยทับทัน,สสอ.วังหิน, รพ.วังหิน, ข้าราชการบำนาญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ ๒ และหน่วยอื่นใดที่เพิ่มขึ้นหรือแยกตัวจากพื้นที่ดังกล่าว ให้สรรหาบุคคลได้ไม่เกิน ๒ คน
เขตที่ ๓ ประกอบด้วยหน่วย สสอ.ปรางค์กู่, รพ.ปรางค์กู่, สสอ.ขุขันธ์, รพ.ขุขันธ์, สสอ.ภูสิงห์, รพ.ภูสิงห์, สสอ.ไพรบึง, รพ.ไพรบึง,ข้าราชการบำนาญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ ๓ และหน่วยอื่นใดที่เพิ่มขึ้นหรือแยกตัวจากพื้นที่ดังกล่าว ให้สรรหาบุคคลได้ไม่เกิน ๒ คน
เขตที่ ๔ ประกอบด้วยหน่วย สสอ.กันทรลักษ์, รพ.กันทรลักษ์, สสอ.ศรีรัตนะ, รพ.ศรีรัตนะ, สสอ.ขุนหาญ, รพ.ขุนหาญ,สสอ.เบญจลักษ์,รพ.เบญจลักษ์, ข้าราชการบำนาญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ ๔ และ หน่วยอื่นใดที่เพิ่มขึ้นหรือแยกตัวจากพื้นที่ดังกล่าว ให้สรรหาบุคคลได้ไม่เกิน ๑ คน
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการต้องเป็นผู้แทนสมาชิกในวันยื่นใบสมัคร
๒.๒ ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการแต่ละเขตต้องเป็นผู้แทนสมาชิกของหน่วยใดหน่วยหนึ่งในเขตนั้นๆ ในวันยื่นใบสมัคร
๒.๓ ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง
๒.๔ ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่หรือนายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการ
๒.๕ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์
๒.๖ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
๒.๗ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่-๒-

๓. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์รับสมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๔. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครกรรมการดำเนินการจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท
๔.๒ สหกรณ์ฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
๕. เอกสารและหลักฐานการสมัครผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนด พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
๕.๑ ใบสมัคร
๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรับรองสำเนา
๕.๓ เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตาม เวลา และสถานที่ ที่สหกรณ์ฯ กำหนด เมื่อสมัครแล้วจะถอนตัวหรือสละสิทธิรับการสรรหาไม่ได้
๖. หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา
ผู้สมัครรับการสรรหาประธานกรรมการจะได้หมายเลข เรียงตามลำดับการสมัคร ส่วนผู้สมัครรับการสรรหากรรมการฯ จะได้หมายเลขเรียงตามลำดับการสมัครของแต่ละเขตในกรณีที่มาสมัครพร้อมกัน ให้ใช้วิธีจับสลาก หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหา
กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหา ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ และหน่วยการสรรหาทุกหน่วย
๘. หน่วยการสรรหา
กำหนดหน่วยการสรรหา ไว้ ๔๓ หน่วย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๙. วัน เวลา และวิธีการสรรหา
กำหนดให้มีการสรรหา ล่วงหน้า ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐–๑๕.๐๐ น. และ สรรหาฯ จริง ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยวิธีลับ
๑๐. การเลือกตั้ง
ให้ผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี และให้อยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา ๒ ปีบัญชี หากผู้ได้รับการเลือกตั้งไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ให้ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘


ลงชื่อ
(นายปิ่น นันทะเสน)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

จากคุณ Admin เมื่อวันที่ 7/8/2558 10:27:12 110.77.219.8  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม