สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

การขอสินเชื่อเงินกู้สามัญ
1. สหกรณ์ได้กำหนดสิทธิในการกู้ของสมาชิกได้ ดังนี้
1) เป็นสมาชิกครบ 1ปีขึ้นไป ถึง3 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
2) เป็นสมาชิกกว่า 3 ปีขึ้นไป ถึง 6 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท
3) เป็นสมาชิกกว่า 6 ปีขึ้นไป ถึง 9 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000.00 บาท
4) เป็นสมาชิกกว่า 9 ปีขึ้นไป ถึง 12 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000.00 บาท
5) เป็นสมาชิกกว่า 12 ปีขึ้นไป ถึง 15 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท
6) เป็นสมาชิกกว่า 15 ปีขึ้นไป จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 3,500,000.00 บาท
2. กำหนดวงเงินกู้ ตามประเภทการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกดังนี้
1)ประเภทมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่า 2 คนจำนวนเงินกู้สามัญของสมาชิกผู้กู้ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือจำนวนเงินได้รายเดือนรวม 80 เดือนของสมาชิกนั้นสุดแต่จำนวนใดน้อยกว่ากันย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
2)ประเภทมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่า 5 คน
2.1กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มีผู้ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน จำนวนเงินกู้สามัญของสมาชิกผู้กู้ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท หรือจำนวนเงินได้รายเดือนรวม 105 เดือนของสมาชิกนั้นสุดแต่จำนวนใดน้อยกว่ากันย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
2.2 กรณีข้าราชการบำนาญที่มีผู้ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน จำนวนเงินกู้สามัญของสมาชิกผู้กู้ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือจำนวนเงินได้รายเดือนรวม 90 เดือนของสมาชิกนั้นสุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่ากันย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
3. การชำระหนี้เงินกู้สามัญ กำหนดไว้ดังนี้
3.1 กรณีข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำที่มีผู้ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คนจำนวนเงินกู้สามัญวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทกำหนดส่งงวดชำระเงินกู้ไม่เกิน 200 งวดเดือน
3.2 กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มีผู้ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน จำนวนเงินกู้สามัญของสมาชิกผู้กู้ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท กำหนดส่งงวดชำระเงินกู้ไม่เกิน 300งวดเดือน เว้นแต่กรณีที่สมาชิกผู้กู้ มีหนี้ผูกพันอยู่ก่อนกับสหกรณ์และมีงวดชำระเงินกู้ตามระเบียบเดิมมากกว่า 300 งวดเดือน หากประสงค์จะขอกู้ใหม่ตามระเบียบนี้ ให้ทยอยปรับลดงวดชำระหนี้ลงจากรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าปีละ 10 งวดเดือน
3.3 กรณีข้าราชการบำนาญที่มีผู้ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน จำนวนเงินกู้สามัญของสมาชิกผู้กู้ต้องอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทกำหนดส่งงวดชำระเงินกู้ไม่เกิน 240 งวดเดือน
4. วงเงินกู้สำหรับสมาชิกอายุ 55 ปี – ไม่เกิน 60 ปี
1) อายุ 55 ปี กู้ได้ไม่เกิน 90.00 เท่าของเงินได้รายเดือน
2) อายุ 56 ปี กู้ได้ไม่เกิน 87.00 เท่าของเงินได้รายเดือน
3) อายุ 57 ปี กู้ได้ไม่เกิน 84.00 เท่าของเงินได้รายเดือน
4) อายุ 58 ปี กู้ได้ไม่เกิน 81.00 เท่าของเงินได้รายเดือน
5) อายุ 59 ปี กู้ได้ไม่เกิน 78.00 เท่าของเงินได้รายเดือน
5. สมาชิกสหกรณ์ได้รับสิทธิ์ให้กู้เงินจากสหกรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ
1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) สมาชิกที่กู้เงินสามัญแล้วส่งคืนเงินกู้สามัญครบ 6 งวดเดือน หรือ
3) หากสมาชิกส่งคืนเงินกู้สามัญไม่ครบ 6 งวดเดือน ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดำเนินการ หรือประกาศสหกรณ์ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
3.1 สมาชิก หรือครอบครัวประสบภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุจนได้รับความเดือดร้อน หรือ
3.2 ความเดือดร้อนอื่นๆที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
6. สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญจะต้องเตรียมและยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. แบบคำขอกู้เงินสามัญพร้อมลงรายละเอียดและลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้องถูกต้องสมบูรณ์ จำนวน1 ชุด
2. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้,คู่สมรสพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้,คู่สมรสพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนสมรสผู้กู้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (กรณีโสดใช้หนังสือรับรองโสด)
5. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำประกัน,คู่สมรสพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน,คู่สมรสพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาทะเบียนสมรสผู้ค้ำประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
(กรณีโสดใช้หนังสือรับรองโสด)
8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ , สกุล (ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
9. กรณีคู่สมรสผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันเสียชีวิตให้แนบใบมรณบัตรผู้เสียชีวิตพร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 19/11/2561 9:36:01 183.89.81.112  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม