สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

การขอสินเชื่อเงินกู้พิเศษ
1. สหกรณ์ได้กำหนดสิทธิในการกู้ของสมาชิกได้ ดังนี้
1) เป็นสมาชิกครบ 1ปีขึ้นไป ถึง3 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
2) เป็นสมาชิกกว่า 3 ปีขึ้นไป ถึง 6 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท
3) เป็นสมาชิกกว่า 6 ปีขึ้นไป ถึง 9 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000.00 บาท
4) เป็นสมาชิกกว่า 9 ปีขึ้นไป ถึง 12 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000.00 บาท
5) เป็นสมาชิกกว่า 12 ปีขึ้นไป ถึง 15 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท
6) เป็นสมาชิกกว่า 15 ปีขึ้นไป จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 3,500,000.00 บาท
2. ประเภทเงินกู้พิเศษ มีดังนี้
1) เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควรหรือซื้อที่ดินพร้อมอาคารสำหรับใช้เป็น
ที่อยู่ของตนเองหรือครอบครัวตามควรแก่ฐานะหรือกู้เพื่อการ ไถ่ถอนจำนองบ้านอาคารและที่ดิน
2) เงินกู้เพื่อก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุง บ้าน อาคาร สำหรับใช้เป็นที่อยู่ของตนเองหรือครอบครัว
ตามสมควรแก่ฐานะ
3) เงินกู้เพื่อซื้อห้องชุดที่พักอาศัย
4) เงินกู้เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรือจำเป็นตาม 1) หรือ 2)
5) เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ
6) เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
3. กำหนดวงเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกดังนี้
สหกรณ์จะให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก ได้จำนวนเท่าใดนั้นคณะกรรมการอาจจะพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความต้องการเงินกู้ที่แท้จริงตามควรแก่ฐานะ และความสามารถชำระหนี้ของสมาชิกผู้นั้น แต่ทั้งนี้วงเงินกู้ต้องไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
4. การชำระหนี้เงินกู้พิเศษ กำหนดไว้ไม่เกิน 360 งวด
5. หลักประกันเงินกู้พิเศษกำหนดดังนี้
1) เงินกู้พิเศษที่มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีกหรือ
2) เงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากหรือ
3) มูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 หรือ
4) ที่ดินอันปลอดภาระจำนองรายอื่นใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาหลักทรัพย์ซึ่งสหกรณ์
เป็นผู้ประเมิน โดยที่ดินนั้น ผู้กู้จะต้องมีกรรมสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ร่วม หรือได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ และต้องตั้งอยู่ภายในจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้นหรือ
5)สิ่งปลูกสร้างอันปลอดภาระจำนองรายอื่นใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาทซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ประเมิน
โดยสิ่งปลูกสร้างนั้น ผู้กู้จะต้องมีกรรมสิทธิ์หรือ กรรมสิทธิ์ร่วมหรือได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือกรรมสิทธิ์
สิ่งปลูกสร้างนั้นต้องมีประกันอัคคีภัยระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และต้องตั้งอยู่ภายในจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ
6). สมาชิกสหกรณ์ได้รับสิทธิ์ให้กู้เงินพิเศษจากสหกรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ
1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) สมาชิกที่กู้เงินสามัญแล้วส่งคืนเงินกู้สามัญครบ 6 งวดเดือน หรือ
3) สมาชิกที่กู้เงินพิเศษแล้วส่งคืนเงินกู้พิเศษครบ 12งวดเดือน หรือ
4) หากสมาชิกส่งคืนเงินกู้สามัญไม่ครบ 6 งวดเดือน หรือส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่ครบ 12งวดเดือน ให้เป็นไป
ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ หรือประกาศสหกรณ์ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
4.1 สมาชิก หรือครอบครัวประสบภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุจนได้รับความเดือดร้อน หรือ
4.2 ความเดือดร้อนอื่นๆที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
6. สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินพิเศษจะต้องเตรียมและยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. แบบคำขอกู้เงินพิเศษพร้อมลงรายละเอียดและลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้องถูกต้องสมบูรณ์ จำนวน1 ชุด
2. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้,คู่สมรสพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้,คู่สมรสพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนสมรสผู้กู้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (กรณีโสดใช้หนังสือรับรองโสด)
5. เอกสารการประเมินหลักทรัพย์(กรณีเป็นที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง) จำนวน 1 ชุด
6. วางเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวรายละ 2,000 บาท เงินจำนวนนี้เมื่อ
จ่ายไปแล้ว จะเรียกคืนมิได้ หากไม่เพียงพอผู้ขอกู้จะต้องนำมาวางเพิ่มตามจำนวนที่คณะกรรมการ
ดำเนินการจะแจ้งให้ทราบ
7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ , สกุล (ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 19/11/2561 9:37:16 183.89.81.112  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม