สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

การขอสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์ที่ประสงค์จะกู้เงินสหกรณ์(ประเภทฉุกเฉิน) ซึ่งสหกรณ์ได้กำหนดไว้ในระเบียบเงินกู้สมาชิกคือ “จำนวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้จำนวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้มีจำนวน 5เท่าแห่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 100,000 บาทสุดแต่จำนวนใดน้อยกว่ากันแต่งวดหักเงินได้รายเดือนทุกรายการรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 95 แห่งเงินได้รายเดือน (กู้ได้ไม่เกินมูลค่าหุ้น)
สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครบ 3งวดเดือนหรือกึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ คณะกรรมการดำเนินการมีสิทธิพิจารณาให้กู้ได้” และได้กำหนดขั้นตอนการให้บริการดังนี้

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 19/11/2561 9:38:02 183.89.81.112  


ดิฉันกู้ได้เดือนไหนคะ
จากคุณ นางสาวณัฐภัสสร  สระ เมื่อวันที่ 9/10/2562 10:17:37119.42.85.207


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม