สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

การขอปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้สมาชิก
1. สหกรณ์ได้กำหนดคุณสมบัติในการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของสมาชิกไว้ดังนี้
1) เป็นผู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีหนี้สินเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้โดยปกติ
2) ต้องส่งชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาปกติ ก่อนที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน
2. การส่งชำระหนี้เงินกู้
สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้จะต้องชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้โดยงวดเงินชำระ
หนี้ต้องมีจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน
3. สิทธิ์ในการได้รับเงินกู้ประเภทอื่น
สมาชิกที่ใช้สิทธิปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบนี้มิให้รับสิทธิในการกู้เงินประเภทอื่นจนกว่าจะชำระหนี้หมด
หรือมีมติคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆไปหากคณะกรรมการมีมติให้กู้เงินได้จะต้องนำเงินต้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลือมารวมกับสัญญาที่ขอกู้ใหม่และให้ถือว่าการปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลง
4. สมาชิกคนหนึ่งสามารถใช้สิทธิการปรับโครงสร้างหนี้ได้เพียงครั้งเดียวการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้ระงับซึ่งสิทธิ
เรียกร้องการดำเนินคดีการเรียกร้องให้ชำระหนี้ตามกฎหมายและสิทธิอื่นอันพึงมีต่อลูกหนี้ของสหกรณ์
5. สมาชิกที่ประสงค์จะขอปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จะต้องเตรียมและยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์
2. แบบคำขอกู้เงินสามัญพร้อมลงรายละเอียดและลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้องถูกต้องสมบูรณ์ จำนวน1 ชุด
3. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้,คู่สมรสพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้,คู่สมรสพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนสมรสผู้กู้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (กรณีโสดใช้หนังสือรับรองโสด)
6. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำประกัน,คู่สมรสพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน,คู่สมรสพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
8. สำเนาทะเบียนสมรสผู้ค้ำประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
(กรณีโสดใช้หนังสือรับรองโสด)
9. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ , สกุล (ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
10. กรณีคู่สมรสผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันเสียชีวิตให้แนบใบมรณบัตรผู้เสียชีวิตพร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 19/11/2561 9:38:31 183.89.81.112  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม