ตอบคำถาม| Home

เงินกู้สมาชิกสมทบและการกู้หุ้น
1. สมาชิกที่ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ไม่น้อย
กว่า 1 ปี
2. สมาชิกสามัญสามารถขอกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได้โดยไม่จำกัดจำนวนภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ
90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์
3. จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกสมทบผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
เห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 500,000.-บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)
ในกรณีที่สมาชิกสมทบผู้กู้เงินสามัญโดยคิดตามมูลค่าหุ้น ให้กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 90
ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์
4. งวดการชำระหนี้เงินกู้
4.1 สมาชิกสมทบ การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญ เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะ ของผู้กู้จำนวนและความมุ่งหมาย
แห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 100 งวดตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
4.2 สมาชิกสามัญ ในกรณีที่สมาชิกกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน
เท่ากันพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จำนวนและ
ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ต้องไม่เกินจำนวนงวดชำระหนี้สูงสุดที่สหกรณ์ได้ดำเนินกิจการ
5. การให้สิทธิ์สมาชิกกู้เงินสามัญ(หุ้น) รอบใหม่กำหนดไว้ดังนี้
5.1 สมาชิกสมทบต้องชำระเงินสามัญรายก่อนมาไม่น้อยกว่า 12 งวด และสมาชิกผู้กู้จะต้องไม่มีจำนวน
เงินต้นเกินกว่าจำกัดที่กล่าวในข้อ 3
5.2 กรณีที่สมาชิกกู้สามัญที่มีมูลค่าหุ้นมากกว่าหนี้สหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการมีสิทธิพิจารณา ให้กู้
ได้แต่วงเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์โดยไม่ต้องนับงวดชำระหนี้
ที่ส่งคืนสหกรณ์แต่อย่างใด
6. สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญ(กู้หุ้น) จะต้องเตรียมและยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. แบบคำขอกู้เงินสามัญพร้อมลงรายละเอียดและลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้องถูกต้องสมบูรณ์ จำนวน1 ชุด
2. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้,คู่สมรสพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้,คู่สมรสพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนสมรสผู้กู้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (กรณีโสดใช้หนังสือรับรองโสด)
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ , สกุล (ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
6. กรณีคู่สมรสผู้กู้ ให้แนบใบมรณบัตรผู้เสียชีวิตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 19/11/2561 9:38:56 183.89.81.112  


อยากกู้เงินสมาชิกสมทบได้ไหมค่ะ
จากคุณ นางสาวศิริกุล  บุญเครือ เมื่อวันที่ 8/1/2562 20:30:33182.232.21.200


กู้ได้ในส่วนของหุ้นตัวเองครับ
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 30/5/2562 9:37:02180.183.197.164


กู้หุ้นได้ ค่ะ ถ้าได้ ได้เท่าไหร่ คำนวณ ด้วยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
จากคุณ นางณัฐชยาธารี  เกษีวามนตรี เมื่อวันที่ 9/7/2562 10:56:14110.77.212.76


ถ้าจะกู้ 90% ของทุนเรือนหุ้น คิดดอกเบี้ยเท่าไรค่ะ
จากคุณ นางสาวสมฤดี  ธรรมบันเทิง เมื่อวันที่ 4/10/2562 18:44:50223.205.243.144


ดอกเบี้ยคิดจากหุ้นที่มีไม่เกิน 90% ของยอดหุ้นครับ
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 13/12/2562 14:12:10110.78.151.51


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม