ตอบคำถาม| Home


รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
อายุไม่เกิน 60 ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด หรือ
2. เป็นสมทบ บิดา มารดา คู่สมรส และ บุตร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษจำกัด
2.1 สมทบบิดา มารดา คู่สมรส รับอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2.2 สมทบบุตร รับอายุระหว่าง 5-20 ปีบริบูรณ์

โรคต้องห้าม
- ไม่เป็นโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ
- ไม่เป็นวัณโรคระยะอันตราย
- ไม่เป็นโรคหัวใจ
- ไม่เป็นเบาหวานที่ทีภาวะแทรกซ้อนต้องฟอกไต
- ไม่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

หลักฐานการสมัคร
สำเบาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี
สำเนาทะเบียนสมรส ถ้ามี
ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 30 วัน
สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ผู้รับผลประโยชน์


ใบสมัครสมาชิกกองทุนประเภทสามัญ
ใบสมัครสมาชิกกองทุนประเภทสมทบ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 15/6/2564 11:12:41 124.121.5.201  


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 15/6/2564 11:18:02124.121.5.201


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 15/6/2564 11:18:16124.121.5.201


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 15/6/2564 11:18:32124.121.5.201


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop