สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

แบบสำรวจสำมะโนข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพ.pdf

เนื่องจากสหกรณ์จะสำรวจข้อมูลสมาชิกเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดระบบบริการสมาชิก ดังนี้
1.การพิมพ์สัญญาเงินกู้ผ่านระบบแทนการเขียนด้วยมือ
2.การจัดระบบข้อมูลผู้รับเงินสวัสดิการของสหกรณ์กรณีสมาชิกเสียชีวิต
3.ข้อมูลสถานที่การจัดส่งเอกสารให้สมาชิก
ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกทุกท่านได้กรอกข้อรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้. โดยส่งคืนสหกรณ์ภายในวันที่. 20 มีนาคม 2562
ขอขอบคุณครับ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 1/3/2562 10:22:29 110.78.140.212  


ข้อ1 ตอบเห็นด้วย กับการพิมพ์สัญญาเงินกู้ผ่านระบบ
ข้อ2 ตอบผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้รับ โดยจ่ายเป็นเช็ค และรับงวดเดียวจบคะ
ข้อ3 ตอบ ส่งตามที่อยู่ที่ทำงาน
จากคุณ นางสาวจารินี  ใจสว่าง เมื่อวันที่ 1/3/2562 16:47:16223.205.239.185


ข้อ1 ตอบเห็นด้วย กับการพิมพ์สัญญาเงินกู้ผ่านระบบ
ข้อ2 ตอบผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้รับ โดยจ่ายเป็นเช็ค และรับงวดเดียวจบคะ
ข้อ3 ตอบ ส่งตามที่อยู่ที่ทำงาน
จากคุณ นางสาววาสนา  วงษ์ขันธ์ เมื่อวันที่ 7/3/2562 13:31:2361.19.213.222


เห็นด้วยกับการกู้ผ่านระบบ
จากคุณ นายสุทธินันท์  จันทร์แจ้ง เมื่อวันที่ 12/3/2562 9:36:191.1.228.171


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop