ตอบคำถาม| Home

9.1 การสร้างกลไกด้านความเสมอภาค และจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานกำกับดูแลการทำงานด้านความเสมอภาค
9.2 การพัฒนาศักยภาพของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วยความเสมอภาค
9.3 การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านความเสมอภาค
9.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความเสมอภาค
9.5 การบูรณการความเสมอภาคเข้ากับการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/11/2560 13:36:28 119.42.68.185  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม