ตอบคำถาม| Home

4.1 การจัดทำตำแหน่งงานและคำบรรยายลักษณะงานของสหกรณ์ได้ครบถ้วน
4.2 การถ่ายทอดตัวชีวัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล
4.3 การจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในที่ดั
4.4 การจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์
4.5 การจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจและระบบการให้โทษอย่างเป็นรูปธรรม
4.6 การจัดให้มีกระบวนการสร้างความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/11/2560 13:06:27 119.42.68.185  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม