ตอบคำถาม| Home

6.1 การเปิดเผยและการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก
6.2 การรับฟังและบริหารจัดการข้อคิดเห็นของสมาชิก
6.3 การร่วมบริหารงานและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์โดยสมาชิก
6.4 กลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของสมาชิก

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/11/2560 13:19:42 119.42.68.185  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม