สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

8.1 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และการใช้สิทธิ
8.2 กิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาความรู้ กฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
8.3 การศึกษาทบทวนกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน
8.4 ความเท่าเทียมกันของการบังคับใช้กฏระเบียบ ข้อบังคับ ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
8.5 การพัฒนาคุณภาพกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการใช้อำนาจ กฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ
8.6 กระบวนการพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/11/2560 13:28:43 183.89.81.49  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
Untitled Document