.
 
 
 
 
นายแพทย์อัครเดช บุญเย็น
ประธานกรรมการ ชุดที่34
นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายประวัติ ศรีสุวรรณ์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายสุริยนต์ หล้าคำ
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายชัชวาล ศรีเมือง
กรรมการเลขานุการ
นายสมาน อารีย์
กรรมการเหรัญญิก
นายวีระพล เมืองกลาง
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
นายศุภรัชต์ ผาธรรม
กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
นายธนากฤต ยุธธเลิศ
กรรมการ
นายไพฑูรย แก้วภมร
กรรมการ
นายปิยะเดช ศรีชัย
กรรมการ
นายวรเศรษฐ์ ขอร่ม
กรรมการ
นายภาสกรณ์ โพธิ์ศรี
กรรมการ
นายเกียรติคุณ ทวี
กรรมการ
นายธัชนนท์ คำใสย์
กรรมการ
 
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม