สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายแพทย์อัครเดช บุญเย็น
ประธานกรรมการ ชุดที่35
นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายธัชนนท์ คำใสย์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายไพฑูรย์ แก้วภมร
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายสมาน อารีย์
กรรมการเหรัญญิก
นายชัชวาล ศรีเมือง
กรรมการเลขานุการ
นายภาสกรณ์ โพธิ์ศรี
กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
นายสนอง ไหวดี
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
นายอรรถวุฒิ ชารีผล
กรรมการ
นายสุริยนต์ หล้าคำ
กรรมการ
นายปิยะเดช ศรีชัย
กรรมการ
นายศุภรัชต์ ผาธรรม
กรรมการ
นายวีระพล เมืองกลาง
กรรมการ
นายสัตรา พิมูลชาติ
กรรมการ
นายบุญเลิศ ปลอดปล่อง
กรรมการ