สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ ชุดที่33
นายปิ่น นันทะเสน
รองประธานกรรมการ คนที่1
นายประวัติ ศรีสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ คนที่2
นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี
รองประธานกรรมการ คนที่3
นายอำไพ บุญสาร
กรรมการเลขานุการ
นายสุริยนต์ หล้าคำ
กรรมการเหรัญญิก
นายธนากฤต ยุธธเลิศ
กรรมการ ผช.เลขานุการ
นายไพฑูรย์ แก้วภมร
กรรมการ ผช.เหรัญญิก
นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม
กรรมการ
นายวีระพล เมืองกลาง
กรรมการ
นายเกียรติคุณ ทวี
กรรมการ
นายณัฐพงษ์ เงาศรี
กรรมการ
นายสัตรา พิมูลชาติ
กรรมการ
นายวรเศรษฐ์ ขอร่ม
กรรมการ
นายปิยะเดช ศรีชัย
กรรมการ
 
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม