สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 31
น.พ.อัครเดช บุญเย็น
รองประธานกรรมการ
นายประวัติ ศรีสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
นางวราภรณ์ บุญลพ
เหรัญญิก
นายธราพงษ์  สะโสดา
เลขานุการฯ
นายบัวทอง เอกศิริ
ผู้จัดการ
     
นายสมาน อารีย์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายศรายุทธ   สารภาพ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายธนสิทธิ์  สุจริตภักดี ่
ผู้ช่วยผู้จัดการ
     
นางชวนชื่น ศรีเมือง

กรรมการ

นายบุญสงค์  ประสิทธิ์ 
กรรมการ
นายทวี บุตรสอน
กรรมการ
นายเกียรติคุณ ทวี
กรรมการ
นายธนัท ไตรภูมิ
กรรมการ
นายธนากฤติ ยุธธเลิศ
กรรมการ
     
 
เลขที่บัตรประจำตัว
 
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.)
ตัวอย่างการใส่รหัสวันเดือนปีเกิด (01012525)
รหัสเข้าเว็บไซด์นี้จะไม่เกี่ยวกับกับการเข้าสมาชิกออนไลน์
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
4.0%

 

 

เพิ่มเพื่อน 
Line@ สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
 
Untitled Document