สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 32
น.พ.อัครเดช บุญเย็น
รองประธานกรรมการ
นายปิ่น นันทะเสน
รองประธานกรรมการ
นายประวัติ ศรีสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
นายทวี บุตรสอน
กรรมการเลขานุการ
นายอำไพ บุญสาร
กรรมการเหรัญญิก
     
นายธนากฤต ยุธธเลิศ
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมาน อารีย์
กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี
กรรมการ
     
นางชวนชื่น ศรีเมือง

กรรมการ

นายไพฑูรย์ แก้วภมร
กรรมการ
นายสัตรา พิมูลชาติ
กรรมการ
นายปิยะเดช ศรีชัย
กรรมการ
นายธนัท ไตรภูมิ
กรรมการ
นายณัฐพงษ์ เงาศรี
กรรมการ
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
- ระเบียบ--ข้อบังคับสหกรณ์
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
Untitled Document