สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ ชุดที่32
นพ.อัครเดช บุญเย็น
รองประธานกรรมการ คนที่1
นายปิ่น นันทะเสน
รองประธานกรรมการ คนที่2
นายประวัติ ศรีสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ คนที่3
นายทวี บุตรสอน
กรรมการเลขานุการ
นายอำไพ บุญสาร
กรรมการเหรัญญิก
นายธนากฤต ยุธธเลิศ
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมาน อารีย์
กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี
กรรมการ/ประธานเงินกู้
นายธนัท ไตรภูมิ
กรรมการ
นายปิยะเดช ศรีชัย
กรรมการ
นายไพฑูรย์ แก้วภมร
กรรมการ
นายสัตรา พิมูลชาติ
กรรมการ
นางชวนชื่น ศรีเมือง
กรรมการ
นายณัฐพงษ์ เงาศรี
กรรมการ
 
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- ระเบียบ--ข้อบังคับสหกรณ์
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
Untitled Document