ระบุชื่อ สมาชิก หรือ ชื่อ-สกุล ในการค้นหา

เลขที่สมาชิก C00001 ชื่อ-สกุลสมาชิก บริษัทไลน์เอเชีย  จำกัด

รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ชำระเงินคงสภาพ

สมาชิกทั้งหมด | กลับเมนูหลัก
ลำดับที่
เลขสหกรณ์
เลขบัตร
ชื่อ-สกุลสมาชิก
ประเภทสมาชิก
รหัสกองทุน
ชื่อกองทุน
ทุนสวัสดิการ
สถานะ
การชำระ
06071
n00001
06071
นางอุ่นจิตร บึงไกร
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
25966
005909
25966
นางพูลสวัสดิ์  ทองทับ
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
63571
O1025
63571
นางหวิน ภูมลา
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
92089
001020
92089
นางลภัสกร   มูลทอง
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
86459
003141
86459
นางอรทัย ไทยานนท์
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
88028
001251
88028
นายอภิชาติ  สุธรรมวิรัช
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
06541
005273
06541
นายอนุชิดา แหวนวงษ์
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
14651
O1004
14651
นายชินดนัย เชาว์ศิริกุล
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
85823
O1009
85823
น.ส.ณัฎฐา ทรัพย์เจริญ
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
57203
O1024
57203
นางกาญจนารถ ทองสุทธิ์
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
99541
005908
99541
นางสาวสาวิตรี  พันธ์บุตร
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
76821
005820
76821
นางสาวกัลยาณี  ทองทวี
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
82599
001900
82599
นายอิทธิพล  เหมือนมนัส
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
63353
003216
63353
นายชญานิน  กฤติยะโชติ(โสดามุข)
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
14358
002826
14358
นางภริตพร  สมพงษ์
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
89333
005275
89333
นางสาวอมรรัตน์  โทแก้ว
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
68462
005012
68462
นางสาวนิศานาถ  สายแก้ว
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
40906
n00002
40906
น.ส.สุภาพร เจริญสุข
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
03559
N00005
03559
นางกูลจิตร รุญเจริญ
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
79868
003948
79868
นางสาวอภิญญา กองแก้ว
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
85218
002436
85218
นางวารุณี เบ็ญมาศ
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
63258
001287
63258
นายเสกสิทธิ์ จงรักษ์
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
15289
001668
15289
นางสาวณิญาพัชญ์  ศิระรัตนาวัฒน์
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
86655
000135
86655
นางสาวกองสี  บุญบุตร
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
24227
003142
24227
นายเมฆินทร์  คุณแขวน
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
41355
002055
41355
นายกฤตธัช  จันทะกรณ์
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
52021
003255
52021
นางสาวแขอรชร  ดาระหงษ์
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
02591
003291
02591
นายก่อเกียรติ  เจริญศรี
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
46097
006711
46097
นางสาวปนัดดา  พรเพชร
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
ระยะเวลารอคอย
ค้างชำระ
13927
003331
13927
นายรัฐภัทร์  อธิคมกุลโรจน์
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
27095
005169
27095
นางปริญญาพร  ไชยเกิด
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
96723
005803
96723
นายหริรักษ์  เกลี้ยงสะอาด
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
49695
005805
49695
นางสาวจิราภรณ์  บุดดาวงศ์
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
08635
006567
08635
นางสาวอุไรพร  ยอดงาม
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
ระยะเวลารอคอย
ค้างชำระ
94340
002258
94340
นางวิไลพร  ศิริเศวตกุลวงศ์
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
49091
001602
49091
นายสำรวย  อุดร
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
37782
006752
37782
นางสาวศิริกุล  บุญเครือ
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
ระยะเวลารอคอย
ค้างชำระ
46516
003680
46516
นายคหพลพัชร์  ชัยชัชชญาพงศ์
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
06749
004932
06749
นางนนทยากรณ์  ศรีสุรักษ์
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
13075
005135
13075
นายอภิชาติ  ศรีเลิศ
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
73836
004911
73836
นางสาวประนอม  ประจักษ์จิต
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
03136
004817
03136
นางสาวจีรพร  พุทธชนม์(พิมบึง)
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
91744
004605
91744
นางเบญจรัตน์  สุขใจ
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
63734
004711
63734
นางสาวธนพร  พรหมเมา
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
60738
005933
60738
นางสาวรัตดากร  นันทพานิช
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
58545
003981
58545
นางสาวภาวิณี  ใหมทอง
สามัญ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
52021
003255
52021
นางสาวแขอรชร  ดาระหงษ์
สามัญ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
85218
002436
85218
นางวารุณี เบ็ญมาศ
สามัญ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
06071
n00001
06071
นางอุ่นจิตร บึงไกร
สามัญ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
80975
005835
80975
นางสาวอำภาพร  พูลสุข
สามัญ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
58545
003981
58545
นางสาวภาวิณี  ใหมทอง
สามัญ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
ระยะเวลารอคอย
ค้างชำระ
49091
001602
49091
นายสำรวย  อุดร
สามัญ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
63571
O1025
63571
นางหวิน ภูมลา
สามัญ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
91744
004605
91744
นางเบญจรัตน์  สุขใจ
สามัญ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
03378
005861
03378
นางสาวสุวิมล  ดวงแก้ว
สามัญ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
99541
005908
99541
นางสาวสาวิตรี  พันธ์บุตร
สามัญ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
62015
003134
62015
นางสมจิตร์  ดีรุณ
สามัญ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
11029
003448
11029
นางบัวผัน  วงษา
สามัญ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
15289
001668
15289
นางสาวณิญาพัชญ์  ศิระรัตนาวัฒน์
สามัญ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
27151
004189
27151
นางสุธาสินีย์  หนองกก
สามัญ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
86870
006467
86870
นางสาวณัฐฐินันท์  คำชาลี
สามัญ
003
(กสอ) ล้านอีสาน1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
29018
000919
29018
นางนุชราพร  อำคา
สามัญ
003
(กสอ) ล้านอีสาน1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
07891
006439
07891
นางสาวพิสมัย ตาดม่วง
สามัญ
003
(กสอ) ล้านอีสาน1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
36194
005931
36194
นางสาวสุธารัตน์  ชนะงาม
สามัญ
003
(กสอ) ล้านอีสาน1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
89241
005912
89241
นางมัญชุสร  คล้ายประยูร
สามัญ
003
(กสอ) ล้านอีสาน1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
37782
006752
37782
นางสาวศิริกุล  บุญเครือ
สามัญ
003
(กสอ) ล้านอีสาน1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
28664
000498
28664
นายทวี  ทองลือ
สามัญ
003
(กสอ) ล้านอีสาน1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
08618
006363
08618
นางสาวศิรษา  ครบสุวรรณ
สามัญ
003
(กสอ) ล้านอีสาน1
1,000,000.00 บาท
ระยะเวลารอคอย
ค้างชำระ
79668
006280
79668
นางสาวณัฐพร  วรรณวงษ์
สามัญ
003
(กสอ) ล้านอีสาน1
1,000,000.00 บาท
ระยะเวลารอคอย
ค้างชำระ
97289
002680
97289
นางสาวนันท์นภัส  พรหมทา
สามัญ
005
(ไทยสมุทร)
600,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
17441
005977
17441
นางสาวนุสรา  แก่นอาสา
สามัญ
005
(ไทยสมุทร)
100,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
23464
005097
23464
นางชบาไพร  ชาลี
สามัญ
005
(ไทยสมุทร)
400,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
76801
001964
76801
นายโชคชัย  ไชยโยธา
สามัญ
005
(ไทยสมุทร)
700,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
88820
000571
88820
นายมนูญ  เหมือนตา
สามัญ
005
(ไทยสมุทร)
600,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
45537
000848
45537
นายฉลอง  แสงคำ
สามัญ
005
(ไทยสมุทร)
200,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
17441
005977
17441
นางสาวนุสรา  แก่นอาสา
สามัญ
005
(ไทยสมุทร)
600,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
14358
002826
14358
นางภริตพร  สมพงษ์
สามัญ
006
(สมาคมชุมนุม)
600,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
82599
001900
82599
นายอิทธิพล  เหมือนมนัส
สามัญ
006
(สมาคมชุมนุม)
600,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
75608
005883
75608
นางสาวกาญจนา  เทพแสง
สามัญ
006
(สมาคมชุมนุม)
600,000.00 บาท
ระยะเวลารอคอย
ค้างชำระ
06071
n00001
06071
นางอุ่นจิตร บึงไกร
สามัญ
006
(สมาคมชุมนุม)
600,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
38262
006044
38262
นายพงษ์สิทธิ์  แก้วพวง
สามัญ
006
(สมาคมชุมนุม)
600,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
29126
003795
29126
นางอรทัย  โสพันธ์
สามัญ
007
(เมืองไทย)
1,100,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
45970
006761
45970
นางสาววรณิกา นรดี
สามัญ
008
กสอ ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
ระยะเวลารอคอย
ค้างชำระ
89241
005912
89241
นางมัญชุสร  คล้ายประยูร
สามัญ
008
กสอ ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
36194
005931
36194
นางสาวสุธารัตน์  ชนะงาม
สามัญ
008
กสอ ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
64713
000257
64713
นางอรทัย  วงศ์ขันธ์
สามัญ
008
กสอ ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
ระยะเวลารอคอย
ค้างชำระ
16937
002009
16937
นายอนุชา  โพธิ์กระสังข์
สามัญ
008
กสอ ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
ระยะเวลารอคอย
ค้างชำระ
92199
001105
92199
นางเปี่ยมสุข  โพธิ์งาม
สามัญ
008
กสอ ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
ระยะเวลารอคอย
ค้างชำระ
07935
002863
07935
นางฉัตรรัตน์  พีระชัยศักดิ์
สามัญ
009
แอ๊คซ่า
300,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
05144
003340
05144
นายประสิทธิ์  ไสว
สามัญ
009
แอ๊คซ่า
2,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
67986
004012
67986
นางสาวมยุรี  นามวิลัย
สามัญ
009
แอ๊คซ่า
500,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
09463
000710
09463
นายประสิทธิ์  ชมชื่น
สามัญ
009
แอ๊คซ่า
150,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
30292
002661
30292
นายคเชนทร์  ศรีสุรักษ์
สามัญ
009
แอ๊คซ่า
200,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
95490
001886
95490
นางหัสยาภรณ์  ทองเสี่ยน
สามัญ
009
แอ๊คซ่า
300,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
29029
006445
29029
นายธนิศร์  ทับสุริ
สามัญ
009
แอ๊คซ่า
1,010,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
86410
005282
86410
นางดรุณี  พรหมรินทร์
สามัญ
009
แอ๊คซ่า
300,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
38999
000741
38999
นายสมศักดิ์  ทวีพันธ์
สามัญ
009
แอ๊คซ่า
300,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
02886
005738
02886
นายเกรียงไกร  พรมชาติ
สามัญ
009
แอ๊คซ่า
500,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
15126
003626
15126
นางปสุตา  ทางาม
สามัญ
010
โตเกียวมารีน
1,200,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
53513
005746
53513
นายสุริวัฒน์  คำนนทวีชัย
สามัญ
010
โตเกียวมารีน
1,600,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
29539
003132
29539
นางอุษาวดี  กิ่งบู
สามัญ
010
โตเกียวมารีน
765,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
67336
001637
67336
นางชลิดา  คณะพัฒน์
สามัญ
010
โตเกียวมารีน
378,500.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
66768
000791
66768
นางพิมพกานต์  พรหมทา
สามัญ
013
ไทยประกัน
100,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
82872
003492
82872
นางสุพัตรา  ราชปัก
สามัญ
013
ไทยประกัน
100,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
53293
001063
53293
นางสาววิริยะ  ศิริศักดิ์เสนา
สามัญ
013
ไทยประกัน
500,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
32698
002904
32698
นางอรทัย  ไพรบึง
สามัญ
013
ไทยประกัน
300,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
28880
000860
28880
นางบุษบา  โปร่งจิต
สามัญ
016
มิตรแท้ประกันภัย
200,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
47362
004054
47338
นางแต๋ว ศรีสะอาด
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
60738
005933
47652
นางรัตนา นันทพานิช
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
73646
001559
73590
นางเยาวดี ศรีชัย
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
28880
000860
01450
นายพิชัย โปร่งจิต
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
19537
000683
14792
นายสนัด จันทพันธ์
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
93472
000237
77585
นายสุขสันต์ อินธิสุทธิ์
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
13075
005135
63120
นางสละ ศรีเลิศ
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
63734
004711
08195
นายบุญหลาย บุตรศรี
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
04477
003098
87080
นางสมบูรณ์ เขียวสุข
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
13541
001795
46566
นายอนุรักษ์ เป็นสุข
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
63571
O1025
02941
นายธาดาพงษ์ ภูมลา
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
68462
005012
99013
นายสุรศักดิ์ สายแก้ว
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
68462
005012
45890
นางมนต์ทิพย์ สายแก้ว
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
79868
003948
62548
นางสำราญ กองแก้ว
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
56813
000029
25535
นางจรัลรัตน์ คณายงพิบูลย์
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
49695
005805
96691
นายเจริญ บุดดาวงศ์
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
79868
003948
21795
นายรุ่งฤทธิ์ กองแก้ว
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
03136
004817
03110
นางสุภาพ พิมบึง
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
58545
003981
43453
นายประโยชน์ ตั่งมั่น
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
58545
003981
48730
นางสุพัตรา ตั่งมั่น
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
47362
004054
47320
นายสุกรี ศรีสะอาด
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
04477
003098
85885
นายเทียบ เขียวสุข
สมทบ
001
สสธท ล้านที่1
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
37833
003817
41319
นางสุมาลี บุษบงค์
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
62015
003134
62503
นายจิตกร ดีรุณ
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
02809
003212
02795
นางสุบิน สาริพันธ์
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
20086
003534
33404
นางยุวดี บุญประสงค์
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
13541
001795
46566
นายอนุรักษ์ เป็นสุข
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
13075
005135
63120
นางสละ ศรีเลิศ
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
56813
000029
25535
นางจรัจรัตน์ คณายงพิบูลย์
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
58545
003981
48730
นางสุพัตรา ตั่งมั่น
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
ระยะเวลารอคอย
ค้างชำระ
58545
003981
43453
นายประโยชน์ ตั่งมั่น
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
ระยะเวลารอคอย
ค้างชำระ
47362
004054
47320
นายสุกรี ศรีสะอาด
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
04477
003098
85885
นายเทียบ เขียวสุข
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
47362
004054
47338
นางแต๋ว ศรีสะอาด
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
04477
003098
87080
นางสมบูรณ์ เขียวสุข
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
73646
001559
73590
นางเยาวดี ศรีชัย
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
37833
003817
45136
นายฉลาด บุษบงค์
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
34193
005225
51258
นายสมพล สิทธิพันธ์
สมทบ
002
(กสธท) ล้านที่2
1,000,000.00 บาท
คุ้มครอง
ค้างชำระ
 

ติดต่อชำระเงินคงสภาพโดยด่วน เพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นสมาชิกภาพของสมาชิก ในกองทุนนั้นๆ โดยให้ท่านนำเงินมาชำระ(เงินคงสภาพ)

ไม่เกินวันที่ 14 มกราคม 2565 เท่านั้น

พิมพ์ 1/23/2022 10:35:01 PM