สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
 
นายบัวทอง เอกศิริ
ผู้จัดการ
 
 
นางกฤษณา สนเท่ห์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
นางเกษร จงงาม
หัวหน้างานบัญชี
นางนิลุบล บุญธรรม
หัวงานสินเชื่อ
นางอรุณีย์ พวงอินทร์
หัวหน้างานการเงิน
     
นางสาวประภาดา พงศ์ก้อนคำ
หัวหน้างานเงินฝาก
นายปัณณทัต เทียนทอง
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวกรรณิการ์ ทองไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
นางภคพร จันโทภาส
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ว่าที่ รต.ญ.วาสนา จันทร์แจ่ม
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวปานกมล มะโนชาติ
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
นายพงศ์พิสุทธิ์ เหลาลี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
นายสุวิชา สุทธิประภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม