สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
นางกฤษณา สนเท่ห์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
นางเกษร จงงาม
หัวหน้างานบัญชี
นางนิลุบล บุญธรรม
หัวหน้างานเงินฝาก
นางประภาพร บุญประสงค์
หัวหน้างานการเงิน
     
นางอรุณีย์ พวงอินทร์
ห้วหน้างานสินเชื่อ
นายปัณณทัต เทียนทอง
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวกรรณิการ์ ทองไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
น.ส.ภคพร สมัครสมาน
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางเรียมจิตต์ ศิริพล
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
ว่าที่ ร.ต.หญิงวาสนา ทองใบศรี
เจ้าหน้าสินเชื่อ
 
นางสาวปานกมล มะโนชาติ
เจ้าหน้าเงินฝาก
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
4.0%

 

 

เพิ่มเพื่อน 
Line@ สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
 
Untitled Document