.
 
 
 
 
 
นายบัวทอง เอกศิริ
ผู้จัดการ
 
 
นางกฤษณา สนเท่ห์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
นางเกษร จงงาม
หัวหน้างานบัญชี
นางนิลุบล บุญธรรม
หัวหน้างานสินเชื่อ
นางอรุณีย์ พวงอินทร์
หัวหน้างานการเงิน
     
นางสาวประภาดา พงศ์ก้อนคำ
หัวหน้างานเงินฝาก
นายปัณณทัต เทียนทอง
จนท.คอมพิวเตอร์
นางสาวกรรณิการ์ ทองไทย
จนท.ธุรการ
     
นางภคพร จันโทภาส
จนท.สินเชื่อ
ว่าที่ รต.ญ.วาสนา เฉลิมศิลป์
จนท.การเงิน
นางสาวปานกมล มะโนชาติ
จนท.เงินฝาก
นายสุวิชา สุทธิประภา
จนท.ธุรการ
นายพงศ์พิสุทธิ์ เหลาลี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม