สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายบัวทอง เอกศิริ
ผู้จัดการ
 
 
นางกฤษณา สนเท่ห์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
นางเกษร จงงาม
หัวหน้างานบัญชี
นางนิลุบล บุญธรรม
หัวหน้างานสินเชื่อ
นางอรุณีย์ พวงอินทร์
หัวหน้างานการเงิน
     
นางสาวประภาดา พงศ์ก้อนคำ
หัวหน้างานเงินฝาก
นายปัณณทัต เทียนทอง
หัวหน้างานสารสนเทศ
นางสาวกรรณิการ์ ทองไทย
หัวหน้างานธุรการ
     
นางภคพร จันโทภาส
เจ้าหน้าที่การเงิน
ว่าที่ รต.ญ.วาสนา เฉลิมศิลป์
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
นางสาวปานกมล มะโนชาติ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายพงศ์พิสุทธิ์ เหลาลี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
นายสุวิชา สุทธิประภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ