สหกรณ์ออมทรัพย์สาธรณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์