สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
 
รายละเอียด
วันที่
เรียน สมาชิกทุกท่าน
ตามที่คณะกรรมการได้มีมติพักชำระหนี้(ต้นเงินกู้)ให้แก่สมาชิกนั้น สหกรณ์ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.สมาชิกที่ประสงค์จะชำระหนี้เงินกู้ตามปกติ(ไม่พักชำระหนี้) แต่ยื่นความจ
1/4/2563
     
สหกรณ์ได้ทำการคืนดอกเบี้ยเงินกู้ประจำเดือนมีนาคม 2563 ของสมาชิกที่ยื่นกู้ใหม่ประจำเดือนมีนาคม และมีผลในเดือนเมษายน 2563
1/4/2563
     
สรุปจำนวนสมาชิกที่พักชำระหนี้ และไม่พักชำระหนี้

31/3/2563
     
จากการที่กรรมการสหกรณ์ มีมติพักชำระหนี้ให้สมาชิก 3 เดือนนั้น
สมาชิกที่ไม่ประสงค์พักชำระหนี้ ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
ก่อนเวลา 13.00 น. เพือทางสหกรณ์ จะดำเนินการทางข
31/3/2563
     
ประกาศพักชำระหนี้เงินกู้แก่สมาชิก ฉบับที่14/2563
27/3/2563
     
          หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]             
www.sskcoop.com
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม